roboplanet-events-zapisy

Regulamin kursów i zajęć edukacyjnych RoboPlanet

§ 1 Definicje

1. Klient – pełnoletnia osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, w tym Opiekun Prawny Uczestnika Kursu, akceptująca Regulamin w celu korzystania z usług Organizatora.

2. Kurs - usługa realizowana przez Organizatora polegająca na prowadzeniu zajęć edukacyjnych, w szczególności z zakresu z robotyki, programowania, zajęć umuzykalniających, zajęć przygotowujących do przedszkola i innych dostępnych w Platformie Organizatora.

3. Opiekun Prawny – rodzic bądź inny prawny opiekun Uczestnika Kursu.

4. Organizator - usługodawca świadczący usługi za pośrednictwem Platformy, tj.

Estera Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROBOPLANET Estera Piotrowska, ul. Wolności 50 lok. 10, 80-538 Gdańsk, NIP: 5862201029, REGON: 146409144 oraz Wiktor Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROBOTYKA - Wiktor Piotrowski, Sternicza 13, 80-523 Gdańsk, NIP: 9661931734, REGON: 365529568

- prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ROBOPLANET EVENTS SPÓŁKA CYWILNA, ul. Marusarzówny 2/39 , 80-288 Gdańsk, NIP: 9571137636, REGON: 320143330,

adres e-mail: biuro@roboplanet.pl

5. Panelu Klienta - profil Klienta utworzony w Platformie Organizatora po dokonaniu pierwszej opłaty za Kurs, za pomocą którego Klient jest informowany w szczególności o harmonogramie wpłat, harmonogramie zajęć w Kursie, odpracowaniu zajęć i innych informacjach dotyczących Kursu.

6. Platforma- serwis internetowy zarządzany przez Organizatora za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Kursów oraz panel Klienta, dostępny pod adresem https://app.activenow.io/

7. Prowadzący Kurs – osoba zapewniona przez Organizatora bezpośrednio prowadząca Kurs.

8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Organizatora.

9. Cennik - wysokość opłat za Kurs określona przez Organizatora, dostępna dla Klienta pod adresem: https://roboplanet.pl/ w opisie ofert kursów.

10. Uczestnik Kursu/Uczestnik – osoba w wieku od 3 do 18 lat, zgłoszona na Kurs przez swojego Opiekuna Prawnego, lub osoba która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i może zapisać się na kurs samodzielnie.

§ 2 Informacje Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Organizatora za pośrednictwem Platformy.

2. Korzystając z Platformy akceptujesz zasady Regulaminu oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu pod adresem https://zapisy.activenow.pl/roboplanet-zajecia-zapisy/.

3. Właścicielem Platformy jest Organizator.

§ 3 Zapisy i opłaty

1. Oferta Kursów dostępna jest na stronie Organizatora: https://www.roboplanet.pl.

2. Klient zgłasza chęć uczestnictwa w Kursie wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na Platformie pod adresem: https://roboplanet.pl/kontakt/.

3. Dokonując zgłoszenia Klient podaje:

3. 1. Imię i Nazwisko Uczestnika Kursu

3. 2. Wiek Uczestnika Kursu

3. 3. Adres e-mail Klienta

3. 4. Telefon Klienta

3. 5. Wybrany termin i lokalizację zajęć

4. Zgłoszenie zostaje skutecznie dokonane w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie zgłoszenia.

5. Podstawą uczestnictwa w Kursie jest zawarcie między Organizatorem, a Klientem umowy na świadczenie usług.

6. Umowa zawierana jest poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zapisów https://roboplanet.pl/roboplanet-events-zapisy dostępnego po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.

7. Zawierając umowę Klient zobowiązany jest do podania następujących danych : Imię i Nazwisko Klienta, Wybrany termin i lokalizację zajęć.

8. Z tytułu uczestnictwa w Kursie Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora wynagrodzenia zgodnego z Cennikiem określonym określoną pod adresem: roboplanet.pl.

9. Umowa zostaje skutecznie zawarta:

9.1. w przypadku płatności przelewem bankowym – w momencie wpływu opłaty na rachunek bankowy podany w Regulaminie zgodnie z Cennikiem.

9.2. w przypadku płatności przez Panel Klienta – w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia dokonania opłaty.

10. Wpisanie na listę uczestników następuje w chwili dokonania pierwszej opłaty. Po uzyskaniu wpisu na listę uczestników Kursu Klient będzie miał dostęp do Panelu Klienta. Opłaty za zajęcia są wyliczane w Panelu Klienta zgodnie z Cennikiem określoną pod adresem: roboplanet.pl

11. Opłaty należy uiszczać na numer konta: 19 1140 2004 0000 3502 7897 5365 w terminie określonym w umowie lub online poprzez Panel Klienta, w terminie określonym w Panelu Klienta.

12. Brak uiszczenia opłaty w terminie skutkuje rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Kursie. Skutkiem rozwiązania umowy o uczestnictwo jest usunięcie Klienta z grupy uczestników Kursu.

13. Po zawarciu umowy Klientowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

14. Zapisy prowadzone są przez cały rok, a opłaty naliczane są proporcjonalnie do ilości zajęć pozostałych do końca Kursu.

15. Umowa zawarta jest na okres obejmujący ilość zajęć przypisaną do danego Kursu. Organizator w trakcie obowiązywania umowy zobowiązuje się do przeprowadzenia ilości zajęć przewidzianej dla danego Kursu, a jeżeli nie jest to możliwe, do wcześniejszego zakończenia kursu i rozliczenie Klienta proporcjonalnie do przeprowadzonych zajęć.

16. Nieobecność na zajęciach nie zmienia kwoty opłaty.

§ 4 Organizacja zajęć - postanowienia ogólne

1. Zajęcia odbywają się w terminie i lokalizacji wybranej przez Klienta przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w Kursie lub przerwania zajęć i Kursu w wypadku działania siły wyższej lub innych niezależnych od niego zdarzeń. Przez Siłę Wyższą należy rozumieć jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, które było trudne do przewidzenia, a któremu nie można było zapobiec bez niestandardowych działań lub nakładów, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, pożary, zalania, stany epidemii, stany zagrożenia epidemicznego. W przypadku przedterminowego zakończenia Kursu ze względu na działanie siły wyższej rozliczenie następuje proporcjonalnie do liczby zajęć zorganizowanych do dnia przerwania Kursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy jeśli w grupie, do której Uczestnik Kursu uczęszcza na zajęcia pozostanie mniej niż pięciu uczestników. W takim wypadku rozliczenie za zajęcia jest proporcjonalnie do pozostałej ilości zajęć. Rozwiązanie umowy następuje bez odszkodowania za straty bądź utracone korzyści Klienta.

4. Klient ma prawo do odpracowania nieobecności na zajęciach poprzez uczestnictwo w innych zajęciach Organizatora w terminie 30 dni od daty zgłoszonej nieobecności. Odpracowanie nieobecności odbywa się poprzez zarezerwowanie terminu w Panelu Klienta.

§ 5 Organizacja zajęć stacjonarnych

1. W przypadku choroby Prowadzącego Kurs lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających zrealizowanie zajęć w ustalonym dniu, Organizator zastrzega sobie prawo do odpracowania zajęć w innym terminie wybranym przez Organizatora.

2. Wszystkie sprawy organizacyjne należy zgłaszać za pośrednictwem Organizatora w formie e-mail na adres biuro@roboplanet.pl, a w przypadku zajęć dla dzieci do lat 4 na adres biuro@robomaluszki.pl. Prowadzący Kurs nie są upoważnieni do prowadzenia spraw administracyjnych w imieniu Organizatora.

3. Klient jest odpowiedzialny materialnie za umyślne szkody wyrządzone przez Uczestnika Kursu i z tego tytułu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną.

4. Uczestnik Kursu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń Prowadzących Kurs. Uczestnik Kursu, który nie stosuje się do poleceń Prowadzących Kurs oraz swoim zachowaniem utrudnia pracę innym Uczestnikom Kursu może zostać usunięte z Kursu.

5. Uczestnicy Kursu powinny być przyprowadzani na zajęcia przez Opiekunów Prawnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze na zajęcia, ani w drodze powrotnej.

6. W przypadku organizacji zajęć na terenie szkół i innych placówek oświatowych, jeżeli Uczestnik Kursu ma zostać odebrany i odprowadzony po zajęciach do sali lub świetlicy przez prowadzących Kurs, Klient ma obowiązek poinformować o tym fakcie pracowników szkoły oraz przekazać odpowiednie upoważnienia.

7. Do odbioru Uczestnika Kursu z zajęć upoważniony jest Klient lub Opiekun Prawny. Do odbioru Uczestnika Kursu z zajęć może być uprawniona osoba, która okaże pisemne upoważnienie do odbioru Uczestnika Kursu z zajęć udzielone przez Opiekuna Prawnego.

8. W przypadku organizacji zajęć na terenie szkół i innych placówek oświatowych, do odbioru Uczestnika Kursu uprawnieni są pracownicy placówki.

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione przez Uczestników Kursu w miejscu przeprowadzania Kursu czy też jakiekolwiek rzeczy, które będą w trakcie trwania Kursu w ich posiadaniu.

10. W przypadku gdy zachowanie Uczestnika Kursu uniemożliwia prawidłowe prowadzenie Kursu oraz stanowi zagrożenie dla innych Uczestników Kursu, Prowadzący Kursu niezwłocznie kontaktuje się z Opiekunem Prawnym danego Uczestnika Kursu celem zabrania go z trwającego Kursu.

§ 6 Organizacja zajęć online

1. Zajęcia odbywają się online za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora platformy (Zoom lub Microsoft Teams).

2. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest posiadanie:

2.1. dostępu do komputera (min. 4GB RAM,procesor 1Ghz, system Windows 10, lub Mac OS 10.13 lub nowsze) ze sprawnym mikrofonem i głośnikami

2.2. połączenie internetowe - szerokopasmowe przewodowe lub bezprzewodowe (3G lub 4G/LTE)

2.3. posiadanie przeglądarki internetowej

2.4. dostęp do platformy wskazanej przez Organizatora

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecności lub trudności w uczestnictwie w zajęciach spowodowane awariami technicznymi po stronie Klienta lub innymi okolicznościami uniemożliwiającymi udział w zajęciach w Kursie. Klient zobowiązuje się do zorganizowania narzędzi do uczestnictwa w Kursie we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 7 Organizacja zajęć dla dzieci do lat 4

1. Zajęcia dla Uczestników Kursu do lat 4 odbywają się przy udziale jednego Opiekuna Prawnego, lub innej upoważnionej osoby przez Opiekuna Prawnego.

2. Rodzic lub Opiekun Prawny jest zobowiązany do samodzielnego wykonywania czynności sanitarno-higienicznych związanych z pobytem Uczestnika Kursu na zajęciach i zapewnić wszelkie materiały do tego potrzebne.

3. Klient jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o ewentualnych problemach zdrowotnych lub rozwojowych, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Uczestnika Kursu na zajęciach.

§ 8 Zmiany oferty i promocje

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika, wycofywania niektórych Kursów z oferty oraz wprowadzania nowych i przeprowadzania akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa nie ma wpływu na Kursy na które zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.

3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

4. Promocje nie łączą się ze sobą.

§ 9 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Organizator świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną poprzez:

1.1. udostępnianie Platformy i jej podstron – poprzez tworzenie Platformy, jej podstron, Panelu Klienta oraz umieszczenie ich w sieci Internet tak, aby każdy zainteresowany Klient mógł uzyskać dostęp do ich zawartości;

1.2. udostępnianie Klientowi możliwości dokonania zgłoszenia na zajęcia za pośrednictwem Platformy – poprzez udostępnienie formularza zgłoszeniowego.

2. W celu prawidłowego korzystania z Platformy, Panelu Klienta i innych oferowanych przez Organizatora usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

2.1. posiadanie dostępu do sieci Internet;

2.2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z Panelu Klienta;

2.3. posiadanie aktywnego konta e-mail.

3. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

3.1. naruszających dobre imię osób trzecich;

3.2. naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa osób trzecich;

3.3. naruszających praw własności intelektualnej osób trzecich;

3.4. stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji;

3.5. namawiających do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem.

4. W przypadku nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klient może złożyć reklamację poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@roboplanet.pl. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości elektronicznej.

§ 10 Ochrona wizerunku

1. Klient wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć Prowadzący Kurs wykonywał zdjęcia Uczestnikom Kursu biorącym udział w zajęciach. Wykonane zdjęcia mogą być wykorzystywane przez Organizatora w celach marketingowych. Klient wyraża nieodpłatną, bezterminową zgodę na publikację wizerunku Uczestnika Kursu w celach marketingowych Organizatora.

2. Klient może odwołać zgodę na publikacje wizerunku Uczestnika Kursu Uczestnikowi poprzez drogę mailową na adres biuro@roboplanet.pl

§ 11 Prawa autorskie

1. Organizatorowi Kursu przysługują prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do materiałów wykorzystywanych w Kursie. Materiały wykorzystywane w czasie Kursu stanowią Utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

2. Zakazuje się Klientowi kopiowania, rozpowszechniania, czy też używania poza Kursem materiałów udostępnianych w czasie Kursu (online lub stacjonarnie).

3. W przypadku naruszenia któregokolwiek z zakazu określonego w pkt. 2 powyżej, Klient zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 10 000 (słownie dziesięć tysięcy złotych) za każdorazowe naruszenie, w terminie 7 dni od dnia dokonania naruszenia.

4. Postanowienia ust. 3 nie wyłączają prawa żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 12 Tryb postępowania reklamacyjnego i rozwiązanie umowy

1. Klient ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje należy składać Organizatorowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@roboplanet.pl.

3. Organizator rozpatrzy reklamację i zawiadomi Klienta o sposobie jej załatwienia nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w drodze wypowiedzenia z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.

5. W przypadku wypowiedzenie umowy przez Klienta, wypowiedzenie powinno zostać przesłane drogą e-mailową na adres Organizatora (biuro@roboplanet.pl) pod rygorem nieważności.

6. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Organizatora, wypowiedzenie jest przesyłane drogą e-mailową (z adresu biuro@roboplanet.pl) na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym.

7. W okresie wypowiedzenia Klient jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich należnych opłat, a Organizator do zwrotu nadpłaty za zajęcia wynikającej z wcześniejszego rozwiązania umowy.

8. Rozliczenie po wypowiedzeniu umowy odbywa się na podstawie ilości przeprowadzonych zajęć do zakończenia okresu wypowiedzenia, według przelicznika za zajęcia podanego w Cenniku.

9. W przypadku rezygnacji z Kursu na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu rozliczenie nastąpi zgodnie z ust. 8 powyżej.

10. Organizator jest upoważniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień regulaminu w szczególności w przypadku określonym w § 5 ust. 4, § 9 ust. 3 pkt. 3.1-3.5.

§ 13 Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Organizator.

2. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy formularzu zgłoszeniowym czy też formularzu zapisów swoje dane osobowe Organizatorowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu realizacji Kursu. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Kursów przez Platformę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: https://roboplanet.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i wedle własnego uznania. W przypadku istotnych zmian Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail) lub za pośrednictwem powiadomień w Panelu Klienta. Klient ma możliwość w terminie 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z Kursu na zasadach przyjętych w Regulaminie, brak rezygnacji w terminie 14 dni oznacza akceptację Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie https://zapisy.activenow.pl/roboplanet-zajecia-zapisy/.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.

Data aktualizacji regulaminu: 30.08.2022

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma RoboPlanet Events s.c. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marusarzówny 2/39, działająca pod marką handlową „RoboPlanet” (dalej RoboPlanet).

2. Z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez RoboPlanet?
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Wiktor Piotrowski:

adres e-mail: biuro@roboplanet.pl
adres pocztowy: RoboPlanet Events s.c., ul. Marusarzówny 2/39 80-288 Gdańsk

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je:

Na podstawie zgłoszenia na stronie roboplanet.pl

Na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług.

Na podstawie wypełnienia formularza zapisów na stronie https://roboplanet.pl/roboplanet-events-zapisy

4. Rodzaj danych, które gromadzimy:
Dane kontaktowe niezbędne do przyjęcie zgłoszenia.

Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RoboPlanet?
Przetwarzamy dane kontaktowe na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu w celu kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:

- Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

- Do celów wynikających z uzasadnionych interesów.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Czy podanie danych jest konieczne do korzystania z usług RoboPlanet?
Podanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu przez RoboPlanet i podania informacji o terminach i miejscu świadczenia usług. Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam podanie tych informacji.

Podstawą świadczenia usług przez RoboPlanet jest umowa cywilno-prawna. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

7. W jaki sposób RoboPlanet przechowuje dane?
Dane kontaktowe, podane podczas zgłoszenia są przechowywane przez system informatyczny administrowany przez firmę ActiveNow.

Dane osobowe, podane podczas zawarcia umowy są przechowywane w formie papierowej przez RoboPlanet lub w przypadku wypełnienia formularza zapisów, w systemie informatycznym ActiveNow

8. Kto ma dostęp do Twoich danych:
Do danych kontaktowych dostęp mają pracownicy firmy RoboPlanet prowadzący zajęcia, w których uczestniczy Twoje dziecko oraz administrator danych osobowych.

Do danych osobowych dostęp ma administrator danych osobowych.

9. Jakie masz uprawnienia wobec RoboPlanet w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

- prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

- prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

- prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

- prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

- prawo do sprzeciwu w tym:

- prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

- prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz

- prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Komu udostępniane są Twoje dane?
Twoje dane kontaktowe są udostępniane firmie ActiveNow w celach obsługi systemu informatycznego.

Twoje dane osobowe nie są udostępniane firmom zewnętrznym.

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

12. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie

13. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie

14. Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy naszych klientów wysyłając wiadomość e-mail.

pictures of moms naked türkçe alt yazılı porrno xbideo.win kim kardashian nude phots behind the secens porn, big booty asain xxx best porn stars 2022 xxnxporn.vip mia kolifa porn vedio how to download from pornhub, free gay porn latin xxx the body porn pornovideos.win is charlie pooth gay fart in face porn