Polityka prywatności

RoboPlanet to wspólna marka handlowa firm: "Robotyka - Wiktor Piotrowski", "RoboPlanet Estera Piotrowska" i "RoboPlanet s.c."
Kliknij w wybraną Politykę Prywatności aby rozwinąć jej treść.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Robotyka - Wiktor Piotrowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sterniczej 13, działająca pod marką handlową „RoboPlanet” (dalej RoboPlanet).

2. Z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez RoboPlanet?
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Wiktor Piotrowski:

adres e-mail: biuro@roboplanet.pl
adres pocztowy: RoboPlanet, ul. Sternicza 13, 80-523 Gdańsk

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je:

Na podstawie zgłoszenia na stronie roboplanet.pl

Na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług.

Na podstawie wypełnienia formularza zapisów na stronie https://zapisy.activenow.pl/roboplanet-zajecia-zapisy/

4. Rodzaj danych, które gromadzimy:
Dane kontaktowe niezbędne do przyjęcie zgłoszenia.

Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RoboPlanet?
Przetwarzamy dane kontaktowe na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu w celu kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:

- Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

- Do celów wynikających z uzasadnionych interesów.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Czy podanie danych jest konieczne do korzystania z usług RoboPlanet?
Podanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu przez RoboPlanet i podania informacji o terminach i miejscu świadczenia usług. Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam podanie tych informacji.

Podstawą świadczenia usług przez RoboPlanet jest umowa cywilno-prawna. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

7. W jaki sposób RoboPlanet przechowuje dane?
Dane kontaktowe, podane podczas zgłoszenia są przechowywane przez system informatyczny administrowany przez firmę ActiveNow.

Dane osobowe, podane podczas zawarcia umowy są przechowywane w formie papierowej przez RoboPlanet lub w przypadku wypełnienia formularza zapisów, w systemie informatycznym ActiveNow

8. Kto ma dostęp do Twoich danych:
Do danych kontaktowych dostęp mają pracownicy firmy RoboPlanet prowadzący zajęcia, w których uczestniczy Twoje dziecko oraz administrator danych osobowych.

Do danych osobowych dostęp ma administrator danych osobowych.

9. Jakie masz uprawnienia wobec RoboPlanet w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

- prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

- prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

- prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

- prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

- prawo do sprzeciwu w tym:

- prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

- prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz

- prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Komu udostępniane są Twoje dane?
Twoje dane kontaktowe są udostępniane firmie ActiveNow w celach obsługi systemu informatycznego.

Twoje dane osobowe nie są udostępniane firmom zewnętrznym.

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

12. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie

13. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie

14. Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy naszych klientów wysyłając wiadomość e-mail.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma RoboPlanet Estera Piotrowska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wolności 50/10, 80-538 Gdańsk, działająca pod marką handlową „RoboPlanet” (dalej RoboPlanet).

2. Z kim się skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez RoboPlanet?
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Wiktor Piotrowski:

adres e-mail: biuro@roboplanet.pl
adres pocztowy: RoboPlanet, ul. Sternicza 13, 80-523 Gdańsk

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je:

Na podstawie zgłoszenia na stronie roboplanet.pl

Na podstawie zawarcia umowy o świadczenie usług.

4. Rodzaj danych, które gromadzimy:
Dane kontaktowe niezbędne do przyjęcie zgłoszenia.

Dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej.

5. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez RoboPlanet?
Przetwarzamy dane kontaktowe na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu w celu kontaktowaniu się z Tobą w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym:

- Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

- Do celów wynikających z uzasadnionych interesów.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

6. Czy podanie danych jest konieczne do korzystania z usług RoboPlanet?
Podanie danych kontaktowych w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu przez RoboPlanet i podania informacji o terminach i miejscu świadczenia usług. Brak danych kontaktowych uniemożliwi nam podanie tych informacji.

Podstawą świadczenia usług przez RoboPlanet jest umowa cywilno-prawna. Zawarcie umowy nie jest możliwe bez podania danych osobowych.

7. W jaki sposób RoboPlanet przechowuje dane?
Dane kontaktowe, podane podczas zgłoszenia są przechowywane przez system informatyczny administrowany przez firmę ActiveNow

Dane osobowe, podane podczas zawarcia umowy są przechowywane w formie papierowej przez RoboPlanet.

8. Kto ma dostęp do Twoich danych:
Do danych kontaktowych dostęp mają pracownicy firmy RoboPlanet prowadzący zajęcia, w których uczestniczy Twoje dziecko oraz administrator danych osobowych.

Do danych osobowych dostęp ma administrator danych osobowych.

9. Jakie masz uprawnienia wobec RoboPlanet w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

- prawo dostępu — prawo do bycia informowanym oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych;

- prawo do sprostowania — prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne;

- prawo do usunięcia — prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

- prawo do ograniczenia — prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych;

- prawo do sprzeciwu, w tym:

- prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji;

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

- prawo do przenoszenia danych — prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazania ich w celu wykorzystania przez strony trzecie; oraz

- prawo do odmowy bycia przedmiotem automatycznie podejmowanych decyzji — prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, jeśli dana decyzja może powodować dla użytkownika skutki prawne lub mieć podobny efekt.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Komu udostępniane są Twoje dane?
Twoje dane kontaktowe są udostępniane firmie ActiveNow w celach obsługi systemu informatycznego.

Twoje dane osobowe nie są udostępniane firmom zewnętrznym.

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

12. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie

13. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie

14. Zmiany w Polityce Prywatności
Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy naszych klientów wysyłając wiadomość e-mail.

Polityka Prywatności

Postanowienia Ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (”Użytkownik”) strony internetowej, stanowiącego własność ROBOPLANET SPÓŁKA CYWILNA, a także określa zasady wykorzystywania plików Cookies.

Użytkownikami strony internetowej są osoby korzystające z Serwisu oraz użytkownicy zakładający Konto Użytkownika.

 

Kim jesteśmy?

Administratorem danych osobowych Roboplanet.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Estera Piotrowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ROBOPLANET Estera Piotrowska, ul. Wolności 50 lok. 10, 80-538 Gdańsk, NIP: 5862201029, REGON: 146409144 oraz Wiktor Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ROBOTYKA - Wiktor Piotrowski, Sternicza 13, 80-523 Gdańsk, NIP: 9661931734, REGON: 365529568 - prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą ROBOPLANET SPÓŁKA CYWILNA, ul. Sternicza 13, 80-523 Gdańsk, NIP: 9571116350, REGON: 383517203, dalej jako „RoboPlanet)

 

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Przetwarzamy tylko te dane, które zostaną nam dobrowolnie przekazane przez Użytkowników.

 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, tj.

- Imię i Nazwisko Uczestnika Kursu

- Wiek Uczestnika Kursu

- Adres e-mail Użytkownika

- Telefon Użytkownika

 

Cel przetwarzania danych osobowych?

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 1. Świadczenie usług oferowanych w Serwisie

 2. Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter

 3. Przesyłanie newslettera z ofertą Roboplanet.pl. Użytkownik poprzez zapisanie się do newslettera godzi się na otrzymywanie informacji handlowych, informacji o promocjach i nowościach w ofercie Roboplanet.pl.

Podstawa przetwarzania:

 1. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 2. Twoja zgoda wyrażona w Serwisie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 3. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 4. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 5. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

  1. a) profilowaniu w celach marketingowych

  2. b) przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutkiem niepodania danych, w zależności od celu, w jakim dane są podawane jest:

 1. brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie

 2. brak możliwości korzystania z usług Serwisu

 3. brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie

Możliwość cofnięcia zgody w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

 

Pozostałe prawa Użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Każdy Użytkownik ma prawo do:

 1. wglądu do dotyczących jego danych osobowych przechowywanych przez RoboPlanet.

 2. żądania poprawiania danych osobowych, jeżeli uważa, że przechowywane przez RoboPlanet dane osobowe są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

 3. żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;

 4. żądania usunięcia danych osobowych;

 5. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

 6. żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe;

 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@roboplanet.pl.

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych

 

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników

 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony

 3. cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 4. zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

Zmiany w polityce prywatności i kontakt z nami

RoboPlanet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeżeli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie internetowej. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie poinformujemy Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej.

 

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji. Data: 30.08.2022

 

Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników prosimy kierować na adres e-mail: biuro@roboplanet.pl.

 

 

Ciasteczka

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 1. są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 2. umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

 3. nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 1. usunąć pliki cookies

 2. blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

 1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 2. statystycznym

 3. marketingowym

 4. udostępniania kluczowych funkcji Serwisu

Więcej informacji na temat plików cookies oraz tego jak nimi zarządzać dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: (Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer / Microsoft Edge)

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

 

Usługi zewnętrzne / Odbiorcy danych

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

 1. podmiot realizujący dostawę towarów

 2. dostawca płatności activenow.pl

 

Zawieranie umów

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy z naszym Serwisem, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z naszym Serwisem.

 

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Serwisu przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Serwisu.

 

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych z naszym Serwisem, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy naszym Serwisem internetowym a Bankiem.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Unii Europejskiej

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności

 

Kontakt z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail: biuro@roboplanet.pl.

pictures of moms naked türkçe alt yazılı porrno xbideo.win kim kardashian nude phots behind the secens porn, big booty asain xxx best porn stars 2022 xxnxporn.vip mia kolifa porn vedio how to download from pornhub, free gay porn latin xxx the body porn pornovideos.win is charlie pooth gay fart in face porn